نمونه کار نقاشی با خودکار طرح چهره دختر جوان

5eXG7Chkt6.jpg

برای کشیدن این نقاشی از خودکارهای رنگی بیک  استفاده شده .فشار دست در همه نقاط باید یکسان باشد با فشار کم دست باید به ترکیب رنگها  در چرخه رنگ آشنا باشید .سر خودکار باید دائم بادستمال کاغذی پاک کنیم .
زمان گذاشته شده برای طرح ۲ ماه بوده است نقاشی با خودکار صبر و حوصله می‌خواهد.