نقاشی پرنده

zbz4MyebAm.jpg

تکنیک مداد رنگی

اثر استاد سمیه فتال پور

نقاشی پرنده به سبک مداد رنگی