نمونه کار نقاشی رنگ روغن چهره پیرمرد

nxBbjbKT0x.jpg

نمونه کار نقاشی رنگ روغن چهره پیرمرد

اثر استاد سمیه فتال پور