نمونه کار نقاشی رنگ روغن چهره دختر جوان

FZ5kJOrHUI.jpg

نمونه کار نقاشی رنگ روغن چهره دختر

اثر استاد سمیه فتال پور