نمونه کار رنگ روغن چهره پیرمرد 2

rCkUe3NELJ.jpg

نمونه کار رنگ روغن چهره پیرمرد 2

اثر استاد سمیه فتال پور